DJ Smash, Vengerov & Bobina feat. Matuya & Averin & Kravets